Innsyn i Rederiarkivene

Rederiarkivene er underlagt Norsk lovverk, og enkelte av dokumentene kan være klausulert på grunn av personvern eller dato.

Alle har i utgangspunktet rett til å få se opplysninger som gjelder en selv. I en del saker kan det finnes opplysninger om flere personer. Dersom man i en konkret sak får tilgang til personlige opplysninger om andre personer, må disse opplysningene brukes med varsomhet.

Alle som gis tilgang til klusulert materialet direkte må skrive under på en taushetserklæring. Du må identifisere deg for å kunne søke om partsinnsyn i opplysninger som oppbevares i Rederiarkivene.

Taushetsplikt og innsynsrett

Hovedregelen etter forvaltningslovens § 13c er at taushetsplikten bortfaller etter 60 år. Det vil si at arkivmateriale som er eldre enn 60 år gammelt, for en stor del fritt vil kunne brukes i våre lokaler.

Særlover

I tillegg til forvaltningsloven finnes det også en del andre særlover som regulerer taushetsplikt. I rettstellslovene (straffeprosessloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften) og helsepersonelloven, som regulerer innsyn i henholdsvis straffesaker og pasientjournaler, er det ikke fastsatt noe tidspunkt for bortfall av taushetsplikten. I politiregisterloven § 24 nr. 3 og helsepersonelloven § 23 nr. 2 heter det allikevel at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysningene brukes «når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold». Vi tolker disse bestemmelsene slik at mannskapslister som er eldre enn 100 år og pasientjournaler som er eldre enn 150 år fritt kan brukes i våre lokaler. Hvis du ønsker innsyn i opplysninger som er yngre enn dette, må du sende oss en skriftlig henvendelse hvor du begrunner hvorfor du ønsker innsyn og hva opplysningene skal brukes til. Skjemaer for å søke innsyn ligger her.